Autoškola Bc. Petr Tomek

home-odkaz


Jak postupovat při dopravní nehodě

 Zajištění místa nehody

 • zastavit nejméně 50 m za havarovaným vozidlem
 • rozsvítit výstražná světla
 • obléknout výstražnou vestu
 • vzít výstražný trojúhelník a umístit jej v potřebné vzdálenosti za vozidlem
 • vypnout zapalování, zajistit vozidlo proti pohybu, dbát na vlastní bezpečnost

Úkony zachraňující život

 • zastavení silného krvácení - tlakový obvaz, prsty v ráně, případně zaškrcovadlo
 • zakrytí pronikajícího poranění hrudníku
 • šetrné uvolnění dýchacích cest u bezvědomých - záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti, otevření úst, vyčistění ústní dutiny
 • rychlé zjištění stavu životních funkcí ostatních zraněných

Volání zdravotnické záchranné služby

 • volat linku 155, případně 112, sdělit co se stalo, popsat charakter nehody, co nejpřesněji určit místo dopravní nehody, uvést počet postižených, věk a pohlaví, popis zranění a jejich stavu, sdělit své jméno a číslo telefonu

 Vyšetření

 • pohledem zjišťujeme dýchaní, krvácení, polohu těla, výraz obličeje a jeho barvu
 • poslechem dýchací šelesty, projevy postiženého (sténání a podobně), případně reakcí na oslovení
 • pohmatem dýchací pohyby, bolest postižené oblasti, deformace, teplotu kůže, pot a podobně

Vyprošťování

 • jen hrozí-li další nebezpečí, je-li blokován přístup k dalším poraněným
 • nelze-li poskytnout první pomoc na místě (například resuscitace)
 • vyprošťění provádět co nejšetrněji
 • pokud zraněný dýchá, vyčkat raději na profesionální složky

Bezvědomí

 • riziko udušení zapadlým kořenem jazyka
 • z úst odstranit volně ležící předměty, šetrně zaklonit hlavu, předsunout dolné čelist postiženého, v bezvědomí se zachovanými životními funkcemi uložit do stabilizované polohy a stále je sledovat
 • neobnoví-li se dýchání nebo dýchání je nenormální (lapavé dechy), je třeba zahájit oživování nepřímou srdeční masáží a dýchání z plic do plic

Oživování (resuscitace)

 • zahájit nepřímou srdeční masáží 30x stlačením uprostřed hrudníku, frekvencí 100/minuta provést dva vdechy a pokračovat v rytmu 30x stlačení hrudníku a 2 vdechy. Hrudník stlačovat do hloubky 4-5 cm.
 • nemůže-li zachránce z nějakých důvodů provádět umělé vdechy, pak až do příjezdu zdravotnické záchranné služby provádí masaž frekvencí 100/minuta

Umělé dýchání

 • doporučuje se krýt ústa postiženého při umělém dýchání resuscitační rouškou nebo čistým kapesníkem
 • uložte postiženého na záda na pevnou podložku (vozovka)
 • vyčistěte dutinu ústní (kapesníkem, prsty), vyjměte zubní protézu
 • šetrně zakloníme postiženému hlavu, tím se uvolní kořen jazyka
 • stiskněte postiženému nosní dírky mezi palec a ukazovák
 • proveďte v krátkých intervalech až 5 umělých vdechů
 • při každém vdechu uvolněte stisk nosu, aby došlo k výdechu
 • další vdech by měl následovat až po výdechu
 • frekvence vdechů je 12 za minutu
 • 1x za minutu zkontrolujte tlukot srdce
 • pokud se při umělém dýchání nezvedá hrudník, je možné, že v dýchacích cestách je nějaká překážka, pokuste se ji uvolnit
 • umělé dýchání lze provádět i do nosu (u dětí)
 • po celou dobu sledujte srdeční činnost, pokud přestane být srdce, použijte srdeční masáž

Srdeční masáž a umělé dýchání

 • po zástavě srdce nastává po 6 až 12 sekundách ztráta vědomí a po 30 až 60 sekundách zástava dechu, mozek vydrží bez přístupu kyslíku a poškození maximálně 3-4 minuty
 • srdeční zástavu zjistíme nejlépe poslechem na hrudi, masáž vždy provází umělé dýchání
 • postiženého položte na záda na pevnou podložku
 • zahajte resuscitaci umělým dýcháním - 2 vdechy
 • pokračujte srdeční masáží (15x stlačení hrudníku)
 • nahmatejte konec hrudní kosti
 • přiložte hranu své dlaně 2 prsty směrem k hlavě od konce hrudní kosti na hrudní kost
 • druhou dlaň položte na hřbet přiložené ruky (prsty i obě ruce držte napnuty, kolmo k ose postiženého)
 • stlačujte hrudník postiženého hmotností horní poloviny svého těla
 • hrudník promačkávejte 3-4 cm
 • u dospělých a větších dětí pokračujte dále v poměru 2 vdechy a 15 stlačení hrudníku
 • jsou-li zahránci dva, pak jeden vdechuje a druhý provádí stlačení hrudníku frekvencí 100 stlačení a 12 vdechů
 • u oživování dětí 1-8 let: 1 vdech na 5 stlačení hrudníku, frekvence 100 stlačení/minuta a 20 malých vdechů/minuta
 • v resuscitaci pokračujte až do oživení nebo do příjezdu odborné lékařské pomoci

Úrazový šok

 • nejčastější příznaky šoku - slabě hmatný tep, více než 100/minutu zrychlené, povrchní dýchání, bledost, studený lepkavý pot, pocit žízně, netečnost, spavost

Zábrana šoku

 • protišoková poloha se zvednutými dolními končetinami asi 30 cm, osetření poranění
 • zajištění tepelné pohody, při pocitu žízně pouze svlažovat rty
 • nepodávat žádné léky, nedávat pít

 ZÁCHRANKA 155, POLICIE 158, HASIČI 150, TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112

 • aby mohlo dojít ke zjištění zavinění a dalších okolností, zdržte se požití alkoholického nápoje a jiných návykových látek
 • vyžadují-li to okolnosti, je řidič oprávněn zastavovat vozidla
 • oznámit nehodu Policii ČR (v případech stanovených zákonem), nebo v případech, kdy se dopravní nehoda Policii neoznamuje, sepsat Záznam o dopravní nehodě (ke stáhnutí ZDE)
 • spolupracovat při zjišťování skutkového stavu
 • prokázat na požádání totožnost ostatním účastníkům dopravní nehody a sdělit jim údaje o vozidle, které se účastnilo dopravní nehody včetně řidičského oprávnění
 • umožnit obnovení provozu (po zaznamenání stop původního postavení)
   

Kdy je povinné neprodleně nehodu oznámit Policii ČR: (Policii lze přivolat k jakékoli dopravní nehodě, v tom případě je policie povinna prošetřit dopravní nehodu.)

 • při nehodě je zraněna nebo usmrcena osoba
 • při nehodě vznikne na některém z vozů včetně přepravovaných věci škoda převyšující 100.000 Kč
 • při nehodě vznikne škoda na majetku 3. osobě (neplatí při škodě do 100.000 Kč na vozidle, které je v majetku 3. osoby - leasingové společnosti, zaměstnavatele, člena rodiny a podobně)
 • při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodila)
 • při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí
 • účastníci nejsou sami schopni bez vynaložení nepřiměřeného úsilí obnovit provoz

V případě, kdy není nutné volat policii, sepíší všichni účastníci Záznam o dopravní nehodě (ke stáhnutí ZDE), který předají pojistiteli, který by měl z povinného ručení plnit poškozenému (tedy pojišťovně viníka dopravní nehody). Záznam vždy zůstane poškozenému nebo se sepíší záznamy v počtu účastníků. Pojištěný (viník dopravní nehody) je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojišťovně, že došlo ke škodné události s uvedením skutkového stavu a předložit potřebné doklady. Dále bez zbytečného odkladu pojišťovně písemně sdělí, že

 • bylo proti němu uplatněno právo na náhradu škody a vyjádřit se k požadované náhradě i její výši
 • v souvislosti se škodnou událostí bylo zahájeno správní nebo trestní řízení a neprodleně informovat pojišťovnu o jeho průběhu a výsledku
 • poškozeným bylo uplatněno právo na náhradu škody u soudu nebo u jiného příslušného orgánu, pokud se o této skutečnosti dozví
 • předložit pojišťovně záznam o dopravní nehodě sepsaný všemi účastníky dopravní nehody
 • poškozený je též povinen oznámit událost své pojišťovně

Pojištěný je dále povinnen doložit poškozenému na jeho žádost údaje nezbytné pro uplatnění práva na plnění - nejméně jméno, příjmení, bydliště, název nebo obchodní firmu a sídlo, místo podnikání vlastníka vozidla, sídlo pojistitele, pobočku sídla pojistitele v ČR, číslo pojistné smlouvy, registrační značku vozidla, kterým byla škoda způsobena.

Pojišťovna proti pojištěnému má právo na náhradu toho, co za něho plnila v těchto případech, kdy pojištěný bez zřetele hodného důvodu porušil povinnost:

 • bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojišťovně, že došlo ke škodné události
 • sepsat záznam o dopravní nehodě, nebo ohlásit dopravní nehodu, jestliže tím byla ztížena možnost řádného šetření pojišťovnou
 • bez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost písemně sdělit, že
  - proti němu bylo uplatněno právo na náhradu škody
  - v souvislosti se škodnou událostí bylo zahájeno správní nebo trestní řízení a neprodleně informovat pojišťovnu o jeho průběhu a výsledku
  - poškozeným bylo uplatněno právo na náhradu škody u soudu nebo u jiného příslušného orgánu, pokud se o této skutečnosti dozví
  - doložit poškozenému na jeho žádost údaje nezbytné pro uplatnění práva na plnění a jestliže tím byla ztížena možnost řádného šetření pojišťovnou
 • bez hodného důvodu odmítl jako řidič vozidla podrobit se na výzvu příslušníka Policie zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo
 • pojištěný způsobil škodu úmyslně
 • porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem škody, za kterou pojištěnný odpovídá
 • způsobil škodu provozem vozidla, které použil neoprávně

Pojišťovna je povinna uhradit pojištěnému náklady spojené s tím, že po němu pojišťovna požaduje, aby oznámil dopravní nehodu Policii, ačkoliv podle zákona o silničním provozu taková nehoda oznamovací povinnosti nepodléhá.

 

Aktuální obsah autolékárničky:

Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2)   3 ks
Obvaz hotový  s 2 polštářky (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2)   3 ks
Šátek trojcípý z (netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)   2 ks
Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, min.lepivost 7 N/25 mm)   1 ks
Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x  4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)   6 ks
Obinadlo škrtící pryžové (60x1250 mm)   1 ks
Rouška plastová  (20 x 20 cm,tloušťka 0,05 mm)   1 ks
Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu   1 ks
Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě (se zaoblenými hroty - délka nejméně 14 cm)   1 ks
Isotermická fólie o rozměrech nejméně (200 x 140 cm)  
1 ks

 

Aktuální obsah motolékárničky:

Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)   1 ks
Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)   1 ks
Šátek trojcípý (z netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)   1 ks
Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)   3 ks
Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm)   1 ks
Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu   1 ks